حضور غیاب و آزمون آنلاین

حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین
حضور غیاب و آزمون آنلاین

حضور غیاب و آزمون آنلاین

ایپا، نرم افزاری هوشمند برای مدیریت حضور و غیاب و برگزاری آزمون‌های آنلاین است. با استفاده از ایپا، می‌توانید به راحتی حضور و غیاب کارمندان و دانش‌آموزان را مدیریت کنید و آزمون‌های آنلاین را برگزار کنید. این نرم افزار امکاناتی از قبیل ثبت حضور و غیاب، ارسال یادآوری‌ها، اطلاعات تکمیلی درباره حاضری و غیاب، و برگزاری آزمون‌های آنلاین را فراهم می‌کند. با ایپا، مدیریت حضور و غیاب و برگزاری آزمون‌های آنلاین به یک تجربهٔ ساده و کارآمد تبدیل می‌شود..