سامانه مدیریت ایمنی اهرم

سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم
سامانه مدیریت ایمنی اهرم

سامانه مدیریت ایمنی اهرم

سامانه ایمنی (HSE) اهرم، راهکاری مطمئن برای شرکتها و تولیدیهای صنعتی میباشد که دغدغه امنیت نیروهای خود را دارند. سامانه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست اهرم اپلیکیشن موبایلی در اختیار افسران ایمنی قرار میدهد و مدیران شرکت میتوانند در پنل های مدیریتی خود گزارشات و عملکرد ایمنی سازمان خود را مشاهده کنند.