چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام

چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام
چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام
چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام
چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام
چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام
چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام
چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام
چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام

چند فروشندگی صنعت ساختمان | کاربام

اپلیکیشن کاربام ارائه نوعی نوین از چند فروشندگی در صنعت ساختمان است که به کاربر اجازه میدهد تا جمعی از فروشگاهها و نیروهای خدماتی مربوط به ساخت و ساز را در محیطی کاربردی مشاهده کرده و بهترین خرید را انجام دهد.